Yuki Supreme

Reference Weight
FISU1400 15.00
FISU1600 16.00
FISU1800 18.00
FISU200 20.00