Sabiki R140

Sabiki R140
Ref: R140

Yuki Sabiki R140

Hooks Line Ø (mm)
8 0,25 - 0,18