Sabiki R141

Sabiki R141
Ref: R141

Yuki Sabiki R141

Hooks Line Ø (mm)
10 0,25 - 0,15