Sabiki R142

Sabiki R142
Ref: R142

Yuki Sabiki R142

Hooks Line Ø (mm)
12 0,18 - 0,15