Sabiki R147

Sabiki R147
Ref: R147

Yuki Sabiki R147

Hooks Line Ø (mm)
14 0,18 - 0,15