Sabiki R151

Sabiki R151
Ref: R151

Yuki Sabiki R151

Hooks Line Ø (mm)
9 0,30 - 0,25