Sabiki R152

Sabiki R152
Ref: R152

Yuki Sabiki R152

Hooks Line Ø (mm)
10 0,30 - 0,25