Sabiki R144

Sabiki R144
Ref: R144

Yuki Sabiki R144

Hooks Line Ø (mm)
10 0,25 - 0,18