Sabiki R143

Sabiki R143
Ref: R143

Yuki Sabiki R143

Hooks Line Ø (mm)
14 0,18 - 0,15