Sabiki R145

Sabiki R145
Ref: R145

Yuki Sabiki R145

Hooks Line Ø (mm)
10 0,30 - 0,20