Sabiki R146

Sabiki R146
Ref: R146

Yuki Sabiki R146


Hooks Line Ø (mm)
12 0,18 - 0,15