Sabiki R148

Sabiki R148
Ref: R148

Yuki Sabiki R148

Hooks Line Ø (mm)
16 0,18 - 0,15