Sabiki R150

Sabiki R150
Ref: R150

Yuki Sabiki R150

Hooks Line Ø (mm)
8 0,30 - 0,25