Sabiki R160

Sabiki R160
Ref: R160

Yuki Sabiki R160

Hook Size Hooks Line Ø (mm) Lenght
16 8 0,23 - 0,16 200 cm