Swivel triple

Swivel triple

Yuki swivel triple.

Núm Kg
2 46
4 30
6 27
8 20
10 16
12 14
Reference Size
EYT-002 2
EYT-004 4
EYT-006 6
EYT-008 8
EYT-010 10
EYT-012 12